Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 29 stycznia 2021 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się XXIV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podjętych pomiędzy Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2021-2029
 • zmian w Budżecie Gminy na rok 2021
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe stanowiące mienie gminne na czas oznaczony 3 lat
 • upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Huszlewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
 • ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Huszlew
 • zmiany uchwały Nr XXI/124/2020 z dnia 28 września 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Huszlew
 • zmiany uchwały Nr XXII/130/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie regulaminu wynajmu świetlic wiejskich zlokalizowanych na terenie Gminy Huszlew
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad