Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

W  dniu 8 marca 2021 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się XXV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podjętych pomiędzy Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2021-2029
 • zmian w Budżecie Gminy na rok 2021
 • nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki
 • wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz określenia stawki opłaty podwyższonej
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Huszlew na 2021 rok
 • przyjęcia Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Huszlew w 2021 roku
 • zmieniająca uchwałę Nr XXIV/142/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Huszlewie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego
 • zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych na terenie Gminy Huszlew
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad