Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

 

Zawiadamiam, iż dnia 29 grudnia 2021 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się  XXXII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podjętych pomiędzy Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2022-2029
 • Uchwalenia Budżetu Gminy Huszlew na rok 2022
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2021-2029
 • zmian w Budżecie Gminy na rok 2021
 • zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy w Huszlewie
 • uchwalenia Planu Pracy Rady Gminy w Huszlewie na 2022 rok
 • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych na 2022 rok
 • uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok
 • zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych stanowiących mienie gminy
 1. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych
 2. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 3. Zamknięcie obrad