Sesja rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 31 stycznia 2022 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się  XXXIII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podjętych pomiędzy Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2022-2029
 • zmian w Budżecie Gminy na rok 2022
 • zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
 • przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Makarówka
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad