Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 28 marca 2022 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się  XXXIV Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podjętych pomiędzy Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • nie wyodrębniania w Budżecie Gminy Huszlew na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2022-2031
 • zmian w Budżecie Gminy na rok 2022
 • zaciągnięcia przez Gminę Huszlew kredytu długoterminowego w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu Gminy Huszlew na rok 2022 w związku z realizacją 3 zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Budowa i włączenie studni Nr 1A do stacji wodociągowej w msc. Huszlew gm. Huszlew na działce nr 1120/2 wraz z modernizacją stacji wodociągowej w m. Huszlew gm. Huszlew”; Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach: Urzędu Gminy, Przedszkola i budynku wielorodzinnego stanowiącego mienie gminne”; „Zakup ciągnika rolniczego, wozu asenizacyjnego, pługu hydraulicznego, kosiarki bijakowej oraz przyczepy ciągnikowej”
 • poboru podatków: od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa
 • zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi        w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso
 • wyznaczenia miejsc handlu rolników i ich domowników produktami rolnymi lub spożywczymi oraz regulaminu tego handlu
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2024
 • przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Huszlew w 2022 roku
 • sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Huszlew
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad