Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

 

Dnia 25 maja 2022 r. o godz. 1000  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się  XXXVI Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podjętych między Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmian w Budżecie Gminy na rok 2022
 • w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
 • zmieniająca uchwałę Nr XXXIV/211/2022 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Huszlew
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022
 • przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Huszlew
 • w sprawie określenia stawek opłat za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Huszlew
 • wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej stanowiącej mienie gminne
 • w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Huszlew za udział w akcjach ratowniczych, działaniach ratowniczych lub szkoleniu, ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową  Straż Pożarną lub Gminę Huszlew
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad