Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 30 sierpnia 2022 r. o godz. 1100  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się  XXXIX Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Informacja Wójta o działaniach podjętych pomiędzy Sesjami
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2022-2031
 • zmian w Budżecie Gminy na rok 2022
 • zaciągnięcia przez Gminę Huszlew kredytu długoterminowego w roku 2022 na pokrycie planowanego deficytu Gminy Huszlew na rok 2022 w związku                    z realizacją 2 zadań inwestycyjnych pod nazwą: „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych Nr 2034W o dł. odcinka  od km 1+758 do km 5+800 tj. 4,042 km oraz drogi Nr 2037W o dł. odcinka od km 0+000 do km 4+090 tj. 4,090 km”; „Budowa i przebudowa dróg gminnych w miejscowości Huszlew” oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki
 • określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Huszlew
 • określenia średniej ceny jednostki paliwa w roku szkolnym 2022/2023
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad