Sesja Rady Gminy

 w Informacje różne

Zawiadamiam,że w dniu 28 grudnia 2017 roku o godz.900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się XXXI Sesja Rady Gminy .

Porządek obrad :
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3.Przedstawienie porządku obrad
4. Informacja Wójta o działaniach podjętych między Sesjami
5. Interpelacje i zapytania radnych
6.Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
7.Uchwalenie budżetu gminy na 2018 rok
1/ odczytanie projektu uchwały budżetowej
2/ odczytanie opinii RIO
3/ dyskusja nad projektem uchwały budżetowej
8. Podjęcie uchwał w sprawach :
1/ uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2027
2/ uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok
3/ zmiana wieloletniej prognozy finansowej w 2017 r
4/ zmiany w budżecie gminy w 2017 r
5/ zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie ZWiK z obowiązku
wpłaty nadwyżki środkow obrotowych do budżetu gminy w Huszlewie
6/ przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Huszlew na lata
2018- 2021 z perspektywą do 2025 roku
9. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
10. Wspólny opłatek
11. Zamknięcie obrad

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie

Przewodniczący
Rady Gminy

(Grzegorz Wawryniuk )