Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 23 listopada  2022 r. o godz. 900  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się  XLII Sesja Rady Gminy.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
 3. Przedstawienie porządku obrad
 4. Zajęcie stanowiska w sprawie utworzenia Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Nowych Litewnikach – ewentualnego dofinansowania budowy i późniejszej partycypacji w kosztach pobytu swoich mieszkańców
 5. Informacja Wójta o działaniach podjętych pomiędzy Sesjami
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
 • obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2023 r.
 • określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Huszlew na 2023 r.
 • określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Huszlew
 • opłaty targowej
 • wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na nieruchomości gruntowe stanowiące mienie gminne na czas oznaczony 5 lat
 • zbycia nieruchomości gruntowej w trybie bezprzetargowym
 • zamiany nieruchomości gruntowych
 • zmiany Uchwały Nr IX/52/2019 Rady Gminy w Huszlewie z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach    i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Huszlew
 • zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Huszlew na lata 2022-2031
 • zmian w Budżecie Gminy na rok 2022
 1. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
 2. Zamknięcie obrad