Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

W dniu 21 września 2018 r. o godz. 9;00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się XLI Sesja Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Informacja Wójta o działaniach podjętych między Sesjami
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
7. Przedstawienie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych
8. Przedstawienie informacji z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
• zmian w budżecie Gminy Huszlew
• maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Huszlew
• zasad usytuowania na terenie Gminy Huszlew miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych
• przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Huszlew
10. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
11. Zamknięcie obrad

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Wawryniuk