Sesja Rady Gminy Nr III (kadencji 2018- 2023)

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 30 listopada 2018 o godz. 9;00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się III Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy.

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Interpelacje i zapytania radnych
5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
6. Podjęcie uchwał w sprawach:
• obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do naliczenia podatku rolnego na 2019 r.
• przyjęcia średniej ceny sprzedaży drewna obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez pierwsze trzy kwartały 2018 r. do obliczenia podatku leśnego na 2019 r.
• określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 r.
• określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2019 r.
• ustalenia stawki opłaty targowej na 2019 r.
• ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Huszlew
• podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
7. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
8. Zamknięcie obrad .

Przewodniczący

Rady Gminy

Grzegorz   Wawryniuk