Sesja Rady Gminy

 w Informacje różne

Dnia 27 grudnia 2018 r. o godz. 9;00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się IV Sesja Rady Gminy.

Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Wręczenie radnemu zaświadczenia o wyborze oraz ślubowanie
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
4. Przedstawienie porządku obrad
5. Informacja Wójta o działaniach podjętych między Sesjami
6. Interpelacje i zapytania radnych
7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
8. Podjęcie uchwał w sprawach:
• Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027
• uchwalenia Budżetu Gminy na rok 2019
• zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018
• zmiany w Budżecie Gminy na rok 2018
• zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego o nazwie Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Huszlewie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy w Huszlewie
• w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży radnych Gminy Huszlew
• uchwalenia Planu Pracy Rady na 2019 rok
• podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023
9. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
10. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Wawryniuk