Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

Dnia 11 lutego 2019 r. o godz. 9;00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Huszlewie odbędzie się V Sesja Rady Gminy.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji
3. Przedstawienie porządku obrad
4. Informacja Wójta o działaniach podjętych między Sesjami
5. Interpelacje i zapytania radnych
6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
• zmiany w Budżecie Gminy na rok 2019
• przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Huszlew na rok 2019, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i planu wydatków finansowych Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Huszlew
• zarządzenia wyborów do organów sołectw na terenie gminy Huszlew
• wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomość gruntową stanowiącą mienie gminne
• w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet radnym i sołtysom oraz zwrotu kosztów podróży radnych Gminy Huszlew
8. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski
9. Zamknięcie obrad

Przewodniczący
Rady Gminy

Grzegorz Wawryniuk