Sesja Rady Gminy

 w Sesje Rady Gminy

1. Otwarcie Sesji i stwierdzenie prawomocności obrad

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

3. Przedstawienie porządku obrad

4. Informacja Wójta o działaniach podjętych między Sesjami

5. Interpelacje i zapytania radnych

6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem

    z wykonania budżetu gminy  za 2016 rok

   1/ odczytanie opinii RIO w sprawie  wykonania budżetu gminy za 2016 rok

   2/ odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej

   3/ odczytanie opiniii RIO o wniosku Komisji Rewizyjnej

   4/ dyskusja

8. Podjęcie uchwał w sprawach :

   1/ zatwierdzenia  Sprawozdania finansowego wraz ze Sprawozdaniem z wykonania

       budżetu gminy za 2016 rok

   2/ udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za

        2016 rok

   4/ zmiana WPF

   5/ zmiany w budżecie gminy

9. Sprawy organizacyjne i wolne wnioski

10.Zamknięcie obrad