STUDIUM DO UCHWALENIA – PROJEKT

 w STUDIUM DO UCHWALENIA

 

1.Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Huszlew po rozpatrzeniu uwag wraz z wykazem uwag

2. Poprawki załącznika  Nr  5  i 6 oraz wykazu uwag

3. Kierunki z Nr działek

Załączniki: