Zaproszenie do Współtworzenia projektu Rocznego Programu

 w PROGRAM Współpracy z organizacjami pozarządowymi

Urząd Marszałkowski  Województwa Mazowieckiego w Warszawie   zaprasza  do  współtworzenia  projektu Programu  Rocznego programu współpracy  województwa mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi  oraz  podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności  pożytku  publicznego i o  wolontariacie na  2025rok.

Załączniki: