Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu komputerowego

 w PROJEKT -Ja w internecie

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektu grantowego pn. „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Załączniki: